VERTICAL VISION

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Grondbeginselen voor een vruchtbare samenwerking – goed om weten!

ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOADEN

Voor een beter overzicht kunt u hier onze algemene voorwaarden downloaden. 

VERTICAL VISION GMBH & CO. KG

Romaneystr. 4    
D-51063 Keulen
Tel: +49 (0)221 88896-0
Fax: +49 (0)221 88896-4101    
germany@verticalvision.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

vertical vision GmbH & Co. KG

§1 Betalings- en verkoopvoorwaarden
Deze algemene verkoopvoorwaarden vormen een bestanddeel van iedere overeenkomst die met ons wordt gesloten, in zoverre niets anders schriftelijk is overeengekomen. Alle voorschriften en voorwaarden die door de andere contractant worden opgelegd en niet met onze algemene verkoopvoorwaarden overeenkomen, zijn enkel bindend, indien ze uitdrukkelijk schriftelijk worden erkend; ze gelden enkel voor de overeenkomst waarvoor ze werden overeengekomen. Anders zijn dergelijke voorschriften en voorwaarden voor ons ook niet-bindend, zelfs indien we er geen bezwaar tegen maken. Ook in geval van juridische nietigheid van afzonderlijke punten, blijven de overige delen van overeenkomsten en onze algemene verkoopvoorwaarden bindend. In de plaats van nietige bepalingen geldt datgene wat overeengekomen wordt en waardoor het economische doel van de nietige clausule het best wordt bereikt.

§2 Offerte
De prijzen die in onze offerte worden vermeld, gelden met het voorbehoud dat de ordergegevens waarop de offerte gebaseerd is ongewijzigd blijven. Onze prijzen zijn exclusief btw. Ze gelden af fabriek Keulen. Verpakking, vracht en port zijn niet in de prijs begrepen en optioneel overeen te komen. Kosten die afhankelijk zijn van latere wijzigingen door de opdrachtgever, in het bijzonder een hierdoor veroorzaakte productiestilstand, moeten door de opdrachtgever worden gedragen. Als wijzigingen gelden ook herhalingen van proefdrukken die door de opdrachtgever wegens geringe afwijking van het voorbeeld worden geëist. Voorbeelden, ontwerpen, proefdrukken en gelijkaardige voorbereidende werken die door de opdrachtgever worden gevraagd, moeten door de opdrachtgever worden betaald, ook indien de order niet wordt geplaatst.

§3 Orderplaatsing
De opdrachtgever is aan de geplaatste order gebonden. Uitsluitend de schriftelijke order van de opdrachtgever of onze schriftelijke orderbevestiging zijn bindend voor de uitvoering en levering van de order.

§4 Levering
De leveringstijd begint op de eerste werkdag nadat wij de schriftelijke orderplaatsing en alle noodzakelijke voorbeelden voor de productie uiterlijk om 9 uur hebben ontvangen. Wij duiden de leveringstijd in werkdagen of kalenderweken aan. Werkdagen gaan van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen. Wij voeren de verzending zorgvuldig voor de opdrachtgever uit. Wij zijn daarbij uitsluitend in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk voor fouten. De verzending van de goederen gebeurt uitsluitend volgens een schriftelijke verzendingsinstructie van de opdrachtgever gegeven bij het plaatsen van de order. De leveringstermijn is gerespecteerd, indien het voorwerp van levering uiterlijk bij het verstrijken van de termijn de fabriek heeft verlaten of verzendklaar is gemeld. Indien de levering langer dan het overeengekomen tijdstip op zich laat wachten, moet de opdrachtgever ons eerst schriftelijk een gepast uitstel verlenen. Na het vruchteloos verstrijken van het uitstel kan de opdrachtgever van de overeenkomst afzien, tenzij het verstrijken van de termijn te wijten is aan redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn; dit zijn in het bijzonder arbeidsconflicten (staking, uitsluiting), overmacht alsook onvoorziene hindernissen buiten onze wil en in zoverre deze hindernissen de voltooiing of levering van het voorwerp van levering aantoonbaar in belangrijke mate beïnvloeden. Dit geldt ook, wanneer deze omstandigheden bij toeleveranciers optreden. Indien de opdrachtgever schade oploopt omwille van een vertraging door onze schuld, heeft hij met uitzondering van verdere aanspraak recht om een schadevergoeding wegens verzuim te eisen. Deze bedraagt voor elke volledige week vertraging 0,5%, in totaal echter maximaal 3,5% ten honderd van de waarde van dat deel van de totale levering dat als gevolg van de vertraging niet tijdig of niet zoals overeengekomen kan worden gebruikt. Indien de verzending op vraag van de opdrachtgever wordt uitgesteld, worden hem vanaf een maand na melding dat het product verzendklaar is maandelijks de opslagkosten van deze gevraagde levering aangerekend, echter minstens 3,5% ten honderd van het factuurbedrag. Vaste leveringstermijnen (§ 361 BGB [Duits burgerlijk wetboek]) zijn enkel bindend, indien wij de leveringstermijn met verwijzing naar het vaste karakter schriftelijk hebben bevestigd. Het respecteren van de leveringstermijn veronderstelt dat de opdrachtgever zijn contractuele plichten vervult.

§5 Schade en verlies, overgang van risico
Het risico gaat uiterlijk met de verzending van het voorwerp van levering op de opdrachtgever over. Dit geldt ook, indien gedeeltelijke leveringen plaatsvinden of indien wij bijkomend andere prestaties, bijvoorbeeld de verzendingskosten of aanvoer en opstelling hebben uitgevoerd. Op vraag van de opdrachtgever wordt de zending op zijn kosten door ons verzekerd tegen diefstal, breuk-, transport-, brand- en waterschade alsook andere verzekerbare risico's. Indien de verzending vertraging oploopt als gevolg van omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaat het risico op de dag waarop het product verzendklaar is op de opdrachtgever over. Uitsluitend in geval van opzet of grove nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor de overgang van het risico op schade of verlies door diefstal, brand of ander risico van vreemde goederen die zich om welke reden dan ook bij ons bevinden. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden in het bijzonder ook voor gevolgschade van eender welke aard.

§6 Klachten
De opdrachtgever is verplicht de voor- en tussenproducten die hij ter controle ontvangt onverwijld te controleren of deze volgens overeenkomst zijn uitgevoerd en klachten onverwijld schriftelijk te melden. Met de drukvrijgave gaat het risico op eventuele fouten op de opdrachtgever over, in zoverre het niet gaat om fouten die pas zijn ontstaan of konden worden herkend tijdens de productie die op de drukvrijgave volgt. Hetzelfde geldt voor alle andere verklaringen van vrijgave door de opdrachtgever voor de verdere productie resp. verzending. Klachten moeten onverwijld, uiterlijk binnen een week na ontvangst van de goederen kenbaar worden gemaakt en zo nauwkeurig mogelijk worden gespecificeerd. Mondelinge of telefonische klachten moeten onverwijld schriftelijk worden bevestigd. Het recht van de opdrachtgever om aanspraak wegens gebreken te doen gelden, verjaart in alle gevallen 6 maanden na het tijdstip van de tijdig gemelde klacht. Indien de klacht gegrond is en indien het goed niet over de beloofde eigenschappen beschikt, kunnen wij naar eigen goeddunken en met uitzondering van andere aanspraak verbeteringen uitvoeren of een vervangende levering doen en wel ten bedrage van maximaal de waarde van de order. Hetzelfde geldt in het geval van een gegronde klacht met betrekking tot de verbetering of vervangende levering. Indien de verbetering of vervangende levering vertraging oploopt, uitblijft of mislukt, kan de opdrachtgever van de overeenkomst afzien. Andere aanspraak van de opdrachtgever, in het bijzonder aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het voorwerp van levering zelf is ontstaan, is uitgesloten. Indien de order bewerkingen of een verdere verwerking als voorwerp heeft, zijn wij niet aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade aan het te bewerken of verder te verwerken product, in zoverre de schade niet met opzet of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Indien een deel van de levering gebreken vertoont, geeft dit niet het recht om de ganse levering te weigeren. In principe wordt geen garantie verleend voor schade die ontstaan is om onderstaande redenen: ongeschikt of ondeskundig gebruik, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, geringe afwijkingen van het origineel bij gekleurde reproducties, in het bijzonder geringe kleurverschillen tussen de afzonderlijke vellen van meerdelige affiches, geringe verschillen tussen proefdrukken en de oplagedruk. Indien wij verplicht zijn om voor de productie van het contractuele werk externe producten in te zetten, beperkt onze aansprakelijkheid met betrekking tot de externe prestaties zich tot de afstand van aansprakelijkheid waarop wij ten opzichte van de leverancier van het externe product of de externe prestatie recht hebben. Meer- of minderleveringen tot maximaal 10% van de bestelde oplagen komen niet in aanmerking voor een klacht. De geleverde hoeveelheid wordt aangerekend.

§7 Archivering
Voorbeelden, digitale gegevens, drukdragers en andere noodzakelijke voorwerpen voor hergebruik alsook halffabricaten en afgewerkte producten worden enkel na voorafgaande overeenkomst en tegen een speciale vergoeding langer dan de leveringstermijn bewaard. De eerder genoemde voorwerpen worden, in zoverre deze door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tot en met de leveringstermijn zorgvuldig behandeld. Uitsluitend in geval van grove nalatigheid of opzet zijn wij aansprakelijk voor beschadigingen. Indien de eerder genoemde voorwerpen zouden moeten worden verzekerd, dan moet dit door de opdrachtgever gebeuren.

§8 Verzuim van inontvangstneming, opslag van afgewerkte producten
De opdrachtgever blijft in gebreke, indien hij de goederen uiterlijk een week na verzoek niet volledig heeft afgenomen. Betaalde, maar niet afgenomen afgewerkte producten worden uiterlijk 6 maanden na ingang van het verzuim van inontvangstneming op kosten van de opdrachtgever verwijderd.

 

§9 Eigendomsvoorbehoud
Het geleverde goed blijft tot en met de volledige betaling eigendom van de gebruiker. Onder handelaars resp. in geval van leveringen voor de onderneming van de ontvanger geldt dat het geleverde goed tot en met de volledige betaling van alle bestaande vorderingen van de gebruiker ten opzichte van de besteller op de factuurdatum eigendom van de gebruiker blijven.

Indien de besteller ondernemer is, heeft hij het recht het goed uitsluitend in de voorgeschreven handel door te verkopen. De besteller doet hierbij afstand van zijn vorderingen uit de doorverkoop aan de gebruiker. De gebruiker aanvaardt deze afstand. Uiterlijk in geval van verzuim is de besteller verplicht de schuldenaar van de afgestane vordering te noemen. Indien de waarde van de bestaande borgen voor de gebruiker de vorderingen in totaal met meer dan 20% overstijgt, is de gebruiker op verzoek van de besteller of een door de extra borg benadeelde derde in zoverre verplicht tot vrijgave van borgen naar eigen goeddunken.

Indien de besteller ondernemer is, moet in geval van be- of verwerking van geleverde goederen die eigendom van derden zijn de gebruiker volgens § 950 BGB [Duits burgerlijk wetboek] als fabrikant worden beschouwd die op elk ogenblik van de verwerking eigenaar van de producten blijft. Indien derden bij de be- of verwerking betrokken zijn, is het eigendomsaandeel van de gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van het voorbehouden goed. Het zodanig verworven eigendom geldt als voorbehouden eigendom.

 

§10 Slotbepalingen

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen naar aanleiding van deze contractuele relatie is Keulen.
De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In geval van nietigheid van deze algemene verkoopvoorwaarden geldt dat een nietige bepaling steeds moet worden vervangen door een geldige bepaling die het dichtst in de buurt komt van de economische zin van de nietige bepaling.